PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Soulmio s.r.o., IČO 09873163, se sídlem Bělehradská 858/23,120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 343864 (dále jen „Správce“), která tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zásadách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.

Správce v rámci zpracování osobních údajů respektuje aplikovatelná pravidla a standardy ochrany osobních údajů a dodržuje zejména následující zásady:

Osobní údaje Správce zpracovává vždy pro předem jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná;

Osobní data jsou shromažďována pouze v nutném rozsahu a nejsou předávána třetím osobám, s výjimkou těch osob, které se přímo podílí na zpracování těchto údajů;

Veškeré osoby přicházející do styku s osobními údaji (např. zaměstnanci, dodavatelé, poddodavatelé apod.) jsou smluvně zavázání v plném rozsahu dodržovat zásady zpracování osobních dat Správce.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je dotčená osoba správci poskytla, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, z důvodu oprávněného zájmu Správce, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

3. Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje získané zejména přímo od subjektů údajů, od svých klientů a smluvních partnerů a dále získané z veřejně dostupných zdrojů (veřejné evidence, seznamy a rejstříky apod.).

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

identifikační údaje, které mohou sloužit k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu apod.) a údaje umožňující navázání kontaktu se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. adresa přechodného pobytu, či doručovací adresa, telefon, e-mailová adresa apod.);

IP adresy, telefonní čísla, přihlašovací údaje a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z poskytovávání služeb Správcem shromažďované a uchovávané z důvodu plnění zákonných povinností Správce;

údaje nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy;

údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonných ustanovení zpracovávané v rámci výslovného souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

5. Účel zpracování osobních údajů

účel vyplývající ze souhlasu subjektu údajů;

jednání o smluvním vztahu;

plnění závazků ze smlouvy;

ochrana práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek Správce);

plnění zákonných povinností Správce;

výběrová řízení na pracovní a obdobné pozice.

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno zejména v jeho sídle, provozovnách a pobočkách k tomu pověřenými zaměstnanci Správce, případně k tomu určeným zpracovatelem. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky a obdobných technologií, popř. i manuálním způsobem v případě osobních údajů shromážděných v listinné podobě, a to vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná opatření k zajištění ochrany osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům neoprávněnou osobou, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému způsobu zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být Správce shromážděné osobní údaje zpřístupněny, jsou zavázány respektovat a hájit práva subjektů osobních údajů na ochranu jejich soukromí a jsou povinny postupovat dle platných a účinných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

7. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami vyplývajícími z příslušných právních předpisů jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovávána po dobu nezbytně nutnou k zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, případně z uzavřeného smluvního závazkového vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro účely plnění zákonných povinností Správce, nejdéle však po dobu 10 let.

8. Předávání osobních údajů jiným osobám

Správce zpřístupní osobní údaje subjektů údajů jiným osobám pouze v obvyklém rozsahu a pouze zpracovatelům či jiným příjemcům, typicky dodavatelům externích služeb, a to výhradně za dodržení všech zásad vyplývajících z aplikovatelných právních předpisů, zejména GDPR. Kromě toho mohou být osobní údaje zpřístupněny v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Správce. Osobní údaje mohou být dále předány také příslušným správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení.

9. Předávání osobních údajů do ciziny

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány zejména na území EU. V případě, že budou osobní údaje předávány mimo EU, budou dodrženy všechny povinnosti vyplývající z GDPR.

10. Právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektů údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů takový souhlas nevyžaduje.

11. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má dle GDPR zejména následující práva:

získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR:

pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předání;

podle čl. 16 GDPR právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;

na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů upravených v čl. 17 GDPR;

na to, aby Správce omezil zpracování v případech dle čl. 18 GDPR;

získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech upravených v čl. 20 GDPR;

vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

podat stížnost k dozorovému úřadu.

12. Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má subjekt údajů právo kdykoliv vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce.

13. Kontaktní informace

Kontaktní údaje Správce:

Soulmio s.r.o., IČO: 09873163, se sídlem: Bělehradská 858/23,120 00 Praha 2 – Vinohrady, zastoupena Simonou Zábržovou, jednatelkou, e-mail: simona@soulmio.com
tel: +420 777 285 544